Cenník služieb realitnej spoločnosti LOFT real

 

Služby spojené so sprostredkovaním:

Výška odplaty (provízie) za sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľnosti je stanovená na základe dohody a pohybuje sa od 3% - 5% z kúpnej ceny nehnuteľnosti, minimálne 2000 €.

Pri prenájme nehnuteľnosti provízia predstavuje výšku jednomesačného nájomného pri prenájme na jeden rok.

Výška provízie závisí od predajnej ceny nehnuteľnosti a ovplyvňuje ju aj skutočnosť, či sa jedná o výhradné sprostredkovanie predaj nehnuteľnosti (exkluzívna zmluva), čo znamená, že klient realizuje predaj nehnuteľnosti výlučne prostredníctvom našej kancelárie.

V provízii sú zahrnuté poplatky súvisiace s prevodom vlastníctva predávanej nehnuteľnosti, ako sú :

·         Vyhotovenie kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra

·         Poplatok za overenie podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách - podľa dohody

·         Základný správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € / podľa dohody

 

Ostatné doplnkové služby :

·         Právny servis a právne poradenstvo – individuálne

·         Hypotekárny špecialista –bezplatne vyhotoví analýzu možností a podmienok pri poskytnutí hypotekárneho úveru

          vo všetkých bankách na porovnanie

·         Geodet, znalec, architekt, inžiniering, tvorba rozpočtov, dizajnér, feng shui – individuálne

·         Preklad kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, iných zmlúv, ktorými vznikajú, zanikajú alebo menia sa práva

          k nehnuteľnostiam do iného jazyka – 25,-€/A4

·         Vyzdvihnutie úradných dokumentov – LV, potvrdenie o nedoplatkoch,

          stanoviská – 15,-€/hod + správny poplatok

·         Zastupovanie na úradoch – 30,-€/hod.

·         Vydávanie stanovísk o cenách nehnuteľností – min. 20,-€ + účtuje sa doprava 0,5€/km

·         Poradenstvo v oblasti stavebníctva a realít – 30,-€/hod.

·         Ekonomické poradenstvo a vedenie účtovníctva – individuálne

·         Obhliadky so záujemcom mimo BA – 20,-€/hod.

·         Vyhotovenie ponukových listov, reklamných materiálov k nehnuteľnostiam, marketingového

          zámeru – cena dohodou

·         Jazykové preklady a tlmočnícke služby –individuálne